Extra investering nodig voor ICT-voorzieningen voor de gemeente

Om de ICT-voorzieningen van de gemeente Almere op orde te krijgen is een forse extra investering nodig. Het college heeft dit vastgesteld en heeft de raad met een agendavoorstel uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. De extra investering is essentieel voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de noodzakelijke overgang naar een nieuwe ICT-leverancier en de verbetering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Het eerder begrote bedrag van € 15,6 miljoen euro, in 2023 door de raad beschikbaar gesteld, zou opgehoogd moeten worden met € 18 miljoen euro. Totaal gaat het dan om een investering van € 33,6 miljoen euro.

De begroting die bij aanvang van deze collegeperiode werd opgesteld, is dus niet toereikend. Deze werd gebaseerd op een globale inventarisatie. Inmiddels is er nader onderzoek gedaan en een plan van aanpak gemaakt.

Wethouder Kees Ahles: ‘We realiseren ons dat dit een fors bedrag is. Maar deze extra investering is onvermijdelijk om knelpunten op te lossen en ervoor te zorgen dat de digitale werkomgeving van de gemeente echt klaar is voor de toekomst. Met het gedegen onderzoek dat is gedaan weten we nu wel waar we aan toe zijn. Om de basis op orde te krijgen, kunnen en willen we daarom niet volstaan met halve maatregelen. We zijn ons er ook steeds meer van bewust dat we ICT niet moeten zien als kostenpost, maar als randvoorwaarde voor goede informatievoorziening en dienstverlening naar inwoners en bedrijven.’

Stad op orde

In deze coalitieperiode is ervoor gekozen om ruimte te geven aan ICT-investeringen, maar wel gebaseerd op een gedegen aanpak. Het rapport ‘toekomstbestendige organisatie’ (maart 2022) liet al zien dat investeringen in ICT nodig zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en de dienstverlening aan inwoners in Almere op niveau te houden en te verbeteren. Bovendien is een noodzakelijke transitie naar een nieuwe leverancier nodig. In het coalitieakkoord (najaar 2022) is dit verpakt in de ambitie ‘De stad op orde’. Onderdeel hiervan is het op orde brengen van de informatievoorziening en dienstverlening.

Programma digitaliseringsstrategie

Bij het opstellen van het coalitieakkoord is besloten dat nader onderzoek nodig was; dit is bij de start van de huidige coalitieperiode opgepakt. Inmiddels ligt er dus een gedegen onderzoek en is het programma digitaliseringsstrategie in detail uitgewerkt. Dit programma dient als basis voor de gedetailleerde meerjarenbegroting die voor de komende vier jaar is opgesteld.

Geschreven door