Projectopdracht voorbereiden Ontwikkelingsplan en Grondexploitatie locatie Oreganoweg / Wisselweg

Het college stelt de raad voor om de locatie Oreganoweg / Wisselweg in ontwikkeling te nemen. Ook verzoekt het college de raad om de daarvoor benodigde Projectopdracht vast te stellen. De voorgenomen ontwikkeling omvat de verplaatsing van de Lidl supermarkt in de Kruidenwijk, van het Saffraanplein naar de hoek Oreganoweg / Wisselweg.

De supermarkt op de huidige locatie is te klein om op middellange termijn duurzaam als een wijksupermarkt te kunnen blijven fungeren.

Daarnaast zijn daar circa 90 woningen voorzien, voornamelijk appartementen in de vrije sector. De huidige winkelruimte aan het Saffraanplein zal een andere invulling krijgen. Een woon- of maatschappelijke functie ligt het meest voor de hand.

Na vaststelling van de Projectopdracht bereidt het college een Ontwikkelingsplan en een Grondexploitatie voor. Deze worden rond de jaarwisseling 2021 /2022 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Nadien zal ook nog een wijziging van het bestemmingsplan plaats moeten vinden. De eerste bouwactiviteiten vinden naar verwachting plaats vanaf 2023.

Geschreven door