Collegebesluiten 6 december 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Benoeming leden hoofd- en centraal stembureau gemeente Almere

Rondom elke gemeenteraadsverkiezingen wordt er een hoofdstembureau ingesteld, dat ook zal dienen als centraal stembureau. Een van de taken is het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw hoofdstembureau ingesteld. Het college heeft de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden benoemd voor de komende vier jaar.

Reactie op advies van Adviesraad Sociaal Domein op tweede wijzigingsbesluit huisvestingsverordening

Het college reageert schriftelijk op een door de Almeerse Adviesraad Sociaal Domein uitgebracht advies over het tweede wijzigingsbesluit op de huisvestingsverordening. Dit wijzigingsbesluit is nodig om voor mensen die wonen in een 24 uurs zorginstelling en klaar zijn om weer zelfstandig te gaan wonen, de uitstroom te versnellen en te verbeteren.

De Adviesraad Sociaal Domein Almere staat positief tegenover de wijziging in de Huisvestingsverordening en onderschrijft dat met dit besluit de uitstroom uit 24-uurs zorgvoorzieningen wordt bevorderd. De wijzigingen in de Huisvestingsverordening zoals voorgesteld aan de gemeenteraad ziet de Adviesraad als een goede aanpassing die de basis verstevigt om tot uitvoering te komen van de Bestuursopdracht Wonen & Zorg van de gemeente Almere.
Het college bedankt de Adviesraad voor haar advies en kijkt uit naar de ongevraagde adviezen die binnenkort volgen op het dossier wonen en zorg.

Aandeelhoudersvergadering Floriade

De gemeente Almere is aandeelhouder van de Floriade B.V. In het bestuurlijk overleg en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de Floriade Almere 2022 B.V. is deze week de stand van zaken besproken in voorbereiding op de Floriade in 2022. Ook de derde kwartaalrapportage van 2021 met de voortgang van de Floriade B.V. was onderwerp van gesprek.

Daarnaast werd een besluit genomen over een aanpassing van de statuten, naar aanleiding van de motie ‘Geen plus op de WNT bij de Floriade BV’. Volgens planning zou in de vergadering ook de jaarbegroting 2022 worden vastgesteld. Hierover is de gemeente echter nog met de Floriade B.V. in gesprek, om te zorgen dat ook de effecten van bijvoorbeeld corona en de gestegen grondstofprijzeneffecten kunnen worden meegenomen in deze begroting. 

Geschreven door