Collegebesluiten 22 juni 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Beleidskader grootschalig onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen

Het college heeft kennisgenomen van het Beleidskader grootschalig onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen. Hierin wordt voorgesteld hoe het grootschalig onderhoud van woonwijken en bedrijventerreinen in de toekomst wordt uitgevoerd.

De komende jaren is de openbare ruimte in veel wijken en bedrijventerreinen tegelijkertijd toe aan vervanging. Dit komt doordat in de jaren ’80 en ’90 veel is gebouwd in Almere. Door de verwachte vervanging komen de beheerbudgetten verder onder druk te staan. Grootschalig onderhoud kan daarom niet meer worden uitgevoerd zoals in het verleden.

Met het beleidskader worden uitgangspunten voorgesteld aan de raad voor de werkwijze om met deze vervangingspiek om te gaan en Almere leefbaar en toekomstbestendig te houden.  

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2021-2023

De burgemeester heeft op 22 juni 2021 het ‘Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2021-2023’ vastgesteld. Schoolpleinen, speeltuinen en andere gebieden waar overlast wordt ervaren, zijn aangewezen als gebied waar het verboden is om alcohol te drinken en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcohol bij zich te hebben. Ook is het in de aangewezen gebieden verboden om softdrugs te gebruiken of zichtbaar te dragen. Dit verbod geldt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Politie en Stadstoezicht kunnen met dit verbod blijven optreden tegen het bezit en gebruik van alcohol en softdrugs, ook voordat sprake is van echte overlast.

Wijziging hondenkaart

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de hondenkaart te wijzigen. Het gaat hier om een aanpassing van de hondenkaart die in januari 2021 is vastgesteld. In de gewijzigde kaart zijn aanpassingen gemaakt die voortkomen uit wijzigingsvoorstellen van inwoners. De nieuwe hondenkaart worden binnen twee weken bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en daarna ook geplaatst op www.almere.nl/hondenkaart.

Vaststelling wijzigingsplan Leemwierde

Het college stelt het wijzigingsplan Leemwierde gewijzigd vast. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan De Wierden uit 2014 is opgenomen. De wijzigingsbevoegdheid was bedoeld om extra woningbouw en maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken.

Met het wijzigingsplan wordt de bouw van maximaal 40 (senioren) woningen in twee kleinere appartementengebouwen (huur en koop) en een zorggebouw mogelijk gemaakt. Diverse bouwlocaties van De Wierden zijn inmiddels in ontwikkeling gekomen.

Voor Leemwierde is nu ook een bouwplan uitgewerkt en voorliggend wijzigingsplan opgesteld. Een ontwerp van het wijzigingsplan heeft van 8 april tot en met 20 mei 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan.

Omdat nog enkele ambtelijke aanpassingen zijn verwerkt(zoals het vergroten van één zijde van het bouwvlak met 1,5 m) stelt het college het wijzigingsplan Leemwierde gewijzigd vast ten opzichte van het ontwerp. Tegen het vaststellingsbesluit kan eenieder een beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wabo-afwijkingsprocedure voor de bouw van 2 gebouwen met ieder 12 portiekappartementen aan de Nieuw-Caledoniëstraat (Rederij)

Het college start een afwijkingsprocedure om aan de Nieuw-Caledoniëstraat twee appartementengebouwen met drie bouwlagen te realiseren. Beide gebouwen krijgen 12 tweekamerappartementen in de sociale huursector. Het plan past niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het ligt in het bestemmingsplan ‘ Regenboogbuurt en Eilandenbuurt ’ en heeft hierin de bestemming ‘Gemengd’. Binnen deze bestemming zijn geen zelfstandige woningen toegestaan, maar alleen woningen in combinatie met een werkfunctie.

Het college meent dat deze functie toch passend is op de gevraagde locatie. Het plan wordt gerealiseerd binnen een omgeving met voornamelijk woningen en waar wonen al is toegestaan. Het is een gewenste ontwikkeling, omdat met dit plan sociale huurwoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad van Almere. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken worden na de gebruikelijke aankondiging in de Staatscourant en op gemeenteblad.almere.nl, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Verlenen wethoudersmandaat t.b.v. zomerreces 2021

Het college heeft voor het zomerreces 2021, dat loopt van 10 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021, een zogenaamd wethoudersmandaat verleend. Daarmee is geregeld dat tijdens het zomerreces aanwezige collegeleden namens het college rechtsgeldige besluiten kunnen nemen bij spoedeisende gevallen.

Geschreven door