Collegebesluiten 21 december 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Ontwikkelkader ‘Almere Buiten Centrum 2030’

Het college heeft ingestemd met het opgestelde ontwikkelkader voor Almere Buiten  Centrum en stelt de raad voor om de hierin opgenomen kaders vast te stellen. Nadat de gemeenteraad vorig jaar heeft ingestemd met de nieuwe toekomstvisie voor Almere Buiten Centrum, is uitwerking gegeven aan het opstellen van een integraal ontwikkelkader voor dit gebied. Het ontwikkelkader is een concretisering van deze toekomstvisie. Hierdoor worden initiatieven niet solitair, maar juist in samenhang met en afgestemd op de gewenste on

Het Ontwikkelkader is bedoeld als uitnodiging aan initiatiefnemers om hun initiatieven af te stemmen op de  gewenste economische -, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, woonprogrammering, de gewenste kwaliteit van de leefomgeving en op de realisatie van een herkenbare groene identiteit en duurzaamheid van gebouwen. In het Ontwikkelkader is tevens vastgelegd dat bij het proces van planontwikkeling door zowel gemeente als marktpartijen participatie een prominente rol zal blijven spelen.

Inkoop jeugdhulp zonder verblijf

Het college bereidt zich voor op de inkoop jeugdhulp zonder verblijf. De huidige contracten voor deze vormen van jeugdhulp, voornamelijk begeleiding van gezinnen en kinderen en behandeling, lopen af per 31 december 2022. Het college vraagt de raad in te stemmen met een aantal inhoudelijke uitgangspunten en de wijze waarop we de inkoop weergeven.

Het college wil een deel van de jeugdhulp anders organiseren. Het college wil de jeugdhulp gebiedsgericht inrichten, zodat het doel van samenhang tussen jeugdhulp en andere vormen van ondersteuning in hetzelfde gezin dichterbij komt. Het college wil een ruimer aanbod intensieve jeugdhulp voor zeer complexe situaties die nu te vaak leiden tot uithuisplaatsingen. Met de aanbieders van JGGZ wil het college een innovatie agenda uitvoeren. Het college wil sterkere partnerschappen met een kleiner aantal aanbieders.

Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan motie 314 die het college opriep de inkoopplannen te bespreken voordat de inkoop daadwerkelijk aanvangt.

Beleidskader cameratoezicht 2021 – 2024

De burgemeester heeft op 11 november jl. de raad geconsulteerd over het beleidskader cameratoezicht 2021-2024. De raad heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het beleidskader. De burgemeester heeft daarop besloten het beleidskader cameratoezicht 2021-2024 vast te stellen.

Ledenraadpleging principeakkoord cao gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft besloten in te stemmen met het principeakkoord cao gemeenten 2021 – 2022. Dit principeakkoord voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is door de werkgeversverenging VNG en de landelijke vakbonden gesloten begin november 2021. Gemeenten krijgen tot en met 12 januari 2022 de tijd om aan te geven of ze het eens zijn met de afspraken in het principeakkoord door in te stemmen of juist niet in te stemmen.

Het bestuur van de VNG besluit 27 januari 2022 of de VNG het principeakkoord bekrachtigt. Als de VNG en de vakbonden het principeakkoord bekrachtigen, dan worden de afspraken uit het principeakkoord definitief.

Nadere regels stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Binnen het programma Almere 2.0 wordt gewerkt aan een gezond groeiend Almere en spannen wij ons in om het vestigingsklimaat in Almere te versterken. Er wordt ingezet op een gevarieerder aanbod van circulaire start-&scale-ups in de stad en het aanjagen van economische ontwikkeling. Een van de sleutelprojecten hierbinnen is Citylab Stedelijke Grondstoffen die circulaire bedrijvigheid in Almere stimuleert met een stimuleringsfonds.

Met het stimuleringsfonds biedt Almere ondersteuning aan circulair ondernemers om nieuwe producten te maken van restromen (uit de stad) en ander materiaal dat vrijkomt bij het beheer en onderhoud van de stad. Hiermee maakt Almere werk van de circulaire economie en gaat op zoek naar innovatieve oplossingen.

Het college heeft besloten het stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid in 2022 voort te zetten. Dit is het laatste jaar.

Geschreven door