Aangepast plan tijdelijke woningen Annapark naar gemeenteraad

Het college van Burgemeesters en Wethouders leggen, na overleg met scholen, woningcorporaties, omwonenden en sportverenigingen, een aangepast plan voor de bouw van ongeveer 200 tijdelijke woningen op het Annapark voor aan de gemeenteraad. De tijdelijke woningen komen in dit plan ten zuiden van de Sas van Gentlaan op de plek waar op dit moment sportveldjes en een fietsenstalling zijn.

Deze locatie geeft  minder hinder door inkijk en geluid voor de scholen. Ook komt het tegemoet aan de wensen van omwonenden om de vier woonblokken niet te clusteren, maar meer te spreiden over twee  locaties. Daarnaast worden in de variant nieuwe, modernere buitensportvoorzieningen gerealiseerd waar zowel scholieren, omwonenden als toekomstige bewoners van de tijdelijke woningen gebruik van kunnen maken.

In augustus 2021 stemde de gemeenteraad van Almere in met de bouw van ongeveer 200 tijdelijke woningen op het Annapark. Na het akkoord van de raad zijn er gesprekken geweest met scholen, woningcorporaties, omwonenden en sportverenigingen over de locatie. In die gesprekken zijn alternatieven op tafel gekomen die meer draagvlak in de omgeving hebben. Het huidige voorstel dat het college voorlegt aan de gemeenteraad is hier een resultaat van. De gemeente blijft met de omgeving in gesprek, onder andere over de inrichting van het openbaar groen. 

De nieuwe locatie

Door de tijdelijke woningen te bouwen op de plek van de huidige sportveldjes, worden deze sportveldjes verplaatst naar een centrale locatie in het Annapark. Hier worden dan nieuwe, moderne en openbare sportvoorzieningen aangelegd. Hierdoor wordt het mogelijk het Annapark opgewaardeerd met volwaardige sportvoorzieningen in de openbare ruimte die passen bij de campus.

Hogere kosten

Het alternatief dat binnenkort besproken wordt door de Almeerse gemeenteraad is duurder dan de door de raad akkoord bevonden locatie. Gemeente, woningcorporaties en scholen hebben afgesproken dat de kosten hiervoor gedeeld worden.

200 Tijdelijke woningen
Het doel van de tijdelijke woningen is om de woningnood in Almere terug te dringen met ongeveer 200 woningen in de gereguleerde huursector. Een deel van de woningen is gereserveerd voor leraren en jongvolwassen woningzoekers uit de directe omgeving van het Annapark. Het streven is dat de tijdelijke woningen eind 2022 gerealiseerd zijn en dat zij zij 15 jaar beschikbaar blijven voor de woningmarkt.

Bijlage 1: Voorstel vastgesteld door de Almeerse gemeenteraad in augustus 2021

Bijlage 2: Nieuw voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd

Geschreven door