Bij de afgelopen verkiezingen in 2019 heeft 50PLUS steeds bezwaar gemaakt bij de gemeente Almere dat politieke partijen geen mogelijkheid kregen zich te profileren via eigen partijposters.

Ooit had men besloten (zonder dat er een college- of raadsvoorstel aan ten grondslag lag) dat borden met eigen partijposters minder goed zouden werken dan borden van ‘algemene strekking’. 50PLUS doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en had wederom bezwaar gemaakt bij de gemeente over alweer de keuze voor verkiezingsborden van algemene strekking.

Politieke campagne voeren valt o.a. volgens de Kiesraad onder de vrijheid van meningsuiting (art 7 van de grondwet). Tevens is een uitspraak geweest van de Hoge Raad dat de mogelijkheden “van enige betekenis” moeten zijn voor politieke partijen om zich te kunnen profileren. Ook heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in maart 2021 een circulaire doen uitgaan naar alle burgemeesters en wethouders over hoe te handelen ten aanzien van het kunnen plaatsen van borden tijdens verkiezingen. Op vragen van de lijstaanvoerder van 50 Plus dhr. Marc van Rooij gaf de gemeente Almere aan dat de APV (een lokale gemeentelijke verordening) had bepaald dat het aanbrengen van posters op posterborden niet was toegestaan binnen de gemeente Almere.

50PLUS vond dat op basis van zowel de wetgeving als de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de handelswijze van de Gemeente in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Nadat Burgemeester Weerwind was vertrokken, is deze zaak voorgelegd aan Burgemeester Bijleveld en blijkt duidelijk dat mevrouw Bijleveld het eens is met de zienswijze van van Rooij.

De Gemeente Almere heeft dan ook besloten om, naast de borden van algemene strekking, een aantal (8) extra borden te plaatsen binnen de gemeentegrenzen van Almere, waarop alle aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen posters kunnen aanbrengen.

Daarnaast is – als uitkomst van een gesprek tussen van Rooij en Burgemeester Bijleveld – het mogelijk geworden voor politieke partijen om zelf ook posterborden te plaatsen. Dus bovenop de 8 extra borden. Mevrouw Bijleveld verwacht op heel korte termijn met een bevestiging (+ randvoorwaarden) van dit besluit te komen waardoor politieke partijen zelfstandig posterborden kunnen plaatsen.

50PLUS komt op voor alle Almeerders en vindt het dus belangrijk dat alle politieke partijen dezelfde kansen krijgen en kijkt dan ook uit naar de het plaatsen van posterborden.  Voor de partijen onderling is het ook een leuke tijd er zijn in bepaalde plaatsen zelfs poster fights, wie wel en niet op de borden.

Foto Voorbeeld posterbord kiesraad

Geschreven door