Geluidscherm Buitenring Almere voltooid

Provincie Flevoland heeft in april/mei 2022 langs de Buitenring in Almere ter hoogte van de Bouwmeesterbuurt een nieuw geluidscherm gebouwd.

Het geluidscherm is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Almere en de direct omwonenden. Er staat nu een (grotendeels) groen geluidsscherm, dat mooi aansluit bij de omgeving. Met de aanleg van het geluidscherm wordt de geluidbelasting van veel woningen verlaagd met 5 dB. Dat voldoet aan de hoogte van de geluidbelasting zoals die bij de bouw van de woningen vanaf 1986 was voorzien.

Afstemming met omwonenden

Samen met de bewoners is veel afstemming geweest over het ontwerp. Te beginnen bij het inventariseren van de wensen van de bewoners en de verwerking van die wensen in een schetsontwerp. Met een VR-bril kregen bewoners een realistisch beeld van het schetsontwerp in de praktijk. Daarnaast is overleg gevoerd met de gemeente Almere en haar welstandcollege. Het geluidscherm dat het meeste opvalt, staat bovenop de bestaande aarden wal langs dit deel van de Buitenring. Aansluitend op het geluidscherm zijn aan beide kanten geluidswallen aangelegd. Vanuit stedenbouwkundig belang moest vanaf de brug over de Lage Vaart zicht blijven op de woningen. Om ook het geluid van het verkeer op de brug over de Lage Vaart te verminderen is een geluidvangrail gemaakt. Door de bestaande geleiderail aan de onderkant dicht te maken wordt het geluid tegengehouden.

Actieplan geluid

De grote ontwikkelingen in de provincie zorgen voor meer verkeer. Daarmee kan ook de geluidshinder voor bewoners toenemen. Omdat de kwaliteit van wonen in Flevoland goed moet blijven, monitort de provincie iedere vijf jaar de verkeersontwikkelingen.

De keuze om juist hier een geluidscherm te plaatsen is gemaakt in het kader van het Actieplan geluid 2018-2023. Nadat de provincie de hoogte van de geluidbelasting van alle woningen langs haar 550 kilometer aan wegen had bepaald, is voor woningen met een geluidbelasting vanaf 55 dB bepaald welke maatregelen doelmatig en effectief zouden zijn. Voor Almere Buiten was een geluidscherm een goede oplossing. Voor de meeste andere woningen met een hoge geluidbelasting biedt de provincie een subsidie voor de verbetering van de geluidwering van de gevels.

Cora Smelik (gedeputeerde Milieu en Duurzaamheid) over geluidhinder:
“Geluid is een steeds groter probleem in onze samenleving. Het aanpakken van geluidhinder is in een bestaande situatie lastig en ook kostbaar en daardoor is er niet altijd een passende oplossing. Toch vind ik het knap dat in Flevoland vanaf het begin veel rekening is gehouden met het voorkomen van geluidknelpunten door afstand aan te houden tussen de wegen en de woningen. Omdat wij steeds meer mensen in Flevoland een woning willen bieden en de hoeveelheid verkeer op onze weg gestaag toeneemt, ligt hier voor de beperking van het geluid een opgave. Met de komst van de Omgevingswet krijgen wij hiervoor een wettelijke verplichting.”

Geschreven door