Twee onderzoekslocaties buitenzwembad voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeente zet zich in om van Almere een prettig leefbare stad te maken, met voldoende ruimte voor iedereen en voorzieningen die bij een grote stad horen. In Almere wordt al een aantal jaar gesproken over de wens om een buitenzwembad te realiseren.

Inmiddels zijn er twee geschikte locaties geschikt bevonden. Daarom legt het college van burgemeester en wethouders deze twee locaties voor het buitenzwembad voor aan de gemeenteraad. Deze locaties zijn:

  • De hockeyvelden bij Zwembad Stad
  • Het Schakelgebied

De gemeenteraad neemt hierover het uiteindelijke besluit. Als de raad instemt met het voorstel, geeft zij het college de opdracht om voor de twee aangewezen locaties het gebruikelijke ruimtelijk onderzoek voor te bereiden.

Brede verkenning

Er is door de hele stad gekeken naar locaties voor het buitenzwembad. Daarbij is vooral gekeken naar waar voldoende ruimte is voor de realisatie van een buitenzwembad. De belangrijkste overwegingen die hierbij een rol speelden, waren de centrale ligging en goede bereikbaarheid voor bezoekers. Daarom is onder andere gekeken naar ligging ten opzichte van fietspaden en het openbaar vervoer. Daarnaast is onder andere gekeken naar de parkeersituatie in de omgeving van beoogde locaties, aanwezig groen, aansluiting op het energienet en grondeigendom. Op basis van deze en andere criteria doet het college een voorstel aan de raad om twee geschikte locaties verder te onderzoeken.

Participatie bij realisatie

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt een keuze voor een locatie een belangenafweging en daarmee een politieke keuze op stadsniveau. Hierin wordt het belang van de ontwikkeling voor de hele stad meegewogen. De directe omgeving en toekomstige bezoekers beslissen niet mee over de locatiekeuze. De participatie is gericht op meedoen in de realisatiefase en moet ervoor zorgen dat zorgen, bezwaren, ideeën en kansen rond het project zo goed mogelijk meegenomen worden in het uiteindelijke plan.

Meer informatie is te vinden op: www.almere.nl/buitenzwembad.

Geschreven door