Provincie maakt nieuwe Omgevingsvisie

Provincie Flevoland start met het maken van een nieuwe Omgevingsvisie. In een Omgevingsvisie staan de lange termijn ambities van de provincie voor de leefomgeving. Door nieuwe ontwikkelingen is de huidige Omgevingsvisie aan vernieuwing toe. De provincie wil Flevolanders betrekken bij het ontwikkelen van het nieuwe toekomstbeeld. Belangstellenden kunnen tussen 6 mei en 17 juni 2024 een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De nieuwe Omgevingsvisie, met de naam ‘Flevoland, blik op de Toekomst’, zal naar verwachting eind 2025 gereed zijn en zal de huidige visie FlevolandStraks vervangen.

Nieuwe stip op de horizon
In 2017 heeft Flevoland de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Maar er gebeurt veel in Flevoland en in Nederland. Gedeputeerde Jan de Reus somt op: “De behoefte aan nieuwe woningen, de energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid zijn grote ontwikkelingen die impact hebben op de beschikbare ruimte in Flevoland. Tegelijk is het onze wens om bestaande kwaliteiten van Flevoland te behouden en te versterken. Dat vraagt om het maken van keuzes!”. Daarom wil de provincie samen met Flevolanders nadenken over Flevoland in het jaar 2050 en welke keuzes nodig zijn om dat te bereiken.

Doe mee!
De Omgevingsvisie raakt iedereen die in Flevoland woont, werkt of recreëert. De provincie wil van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties weten wat zij belangrijk vinden in hun leef- of werkomgeving. Denk aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook sociale en economische thema’s komen aan de orde. Zo ontstaat een breed gedragen visie. Tijdens het traject zijn er verschillende momenten waarop iedereen kan meedenken en meepraten. Wanneer dat is maakt de provincie binnenkort bekend. Ga voor meer informatie naar omgevingsvisieflevoland.nl.

Zienswijzetraject NRD
Een nieuwe Omgevingsvisie kan effect hebben op de leefomgeving. Om te weten welke effecten dat kunnen zijn, en of die gewenst of ongewenst zijn, stelt de provincie een omgevingseffectrapportage (OER) op. Een OER is een variant op de wettelijk verplichte milieueffectrapportage (MER) maar nu worden ook effecten op bijvoorbeeld gezondheid en economie onderzocht. Het is een belangrijk hulpmiddel om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken in de Omgevingsvisie. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het startdocument voor de OER. Het beschrijft welke onderwerpen in het OER onderzocht worden (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau). De NRD ligt van 6 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 ter inzage. Voor meer informatie kunt u terecht op omgevingsvisieflevoland.nl.

Geschreven door