Verkeersroutes in stadsdeel Hout

De komende jaren zullen Nobelhorst, Oosterwold en Vogelhorst verder doorgroeien als woongebied.

De groei van deze drie wijken levert een belangrijke bijdrage aan de Almeerse nieuwbouwopgave. Om verder te kunnen met de ontwikkeling van de nieuwbouw in stadsdeel Hout is het nodig om de verkeersstructuur vast te stellen.

Optimale voorkeursroute

De meest optimale route voor Almere Hout loopt van de Grote Denkersdreef, via de verlengde Nobellaan naar de reeds bestaande Kievitsweg. Het college heeft op basis van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de verkeersstructuur voor stadsdeel Hout een voorkeurroute benoemd. De voorkeursroute scoort het beste op de bosbeleving, bostoegankelijkheid en heeft daarmee het minste impact op flora en fauna. Daarnaast is deze route ten opzichte van andere routes wat beter oversteekbaar voor langzaam verkeer. De voorkeursroute past binnen de plannen die eerder door de gemeenteraad voor Nobelhorst zijn vastgesteld (grondexploitatie, het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan).

Verkeersonderzoek

Er is een onderzoek gedaan naar zestien mogelijke routes. Na onderzoek vielen er negen routes af omdat ze niet realistisch en/of haalbaar zijn. Zeven routes zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en inhoudelijk beoordeeld op een aantal objectieve criteria. Het onderzoek toont aan dat van die zeven een drietal ontsluitingsroutes beter scoort dan de andere opties, namelijk:

  1. Ontsluitingsroute via de verlengde Nobellaan (scenario 4 in het onderzoek). Dit heeft volgens het college de voorkeur.
  2. Ontsluitingsroute langs de zuidzijde van fase 4 noord van Nobelhorst (scenario 5 in dit onderzoek)
  3. Ontsluitingsroute langs de zuidzijde van fase 4 zuid van Nobelhorst (scenario 7 in dit onderzoek).

Het college heeft de raad voorgesteld om op basis van het uitkomsten van het onderzoek een inhoudelijke politieke bespreking te organiseren. Er is meer ruimte genomen om inhoudelijk te kijken naar de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke scenario’s.

Volgende inhoudelijke politieke bespreking

Op Raad van Almere kun je zien wanneer en hoe de gemeenteraad de uitkomsten van het onderzoek bespreekt. Hier verschijnt ook het rapport dat de basis is van de politieke bespreking.

Belangrijk om te weten is dat iedereen met een belang mag inspreken tijdens de behandeling. De regels rondom inspreken zijn te vinden op raadvanalmere.nl/page/invloedwijzer#Inspreken. Ook kun je schriftelijk de gemeenteraad benaderen om een belang kenbaar te maken.
 

Volgende stap

Na de bespreking kan de definitieve besluitvorming worden afgerond. Op basis hiervan wordt vervolgens het concept inrichtingsplan van de overgangszone Nobelhorst en Oosterwold uitgewerkt naar een concept inrichtingsplan. Op basis van het voorkeursscenario van het college omvat dit inrichtingsplan de nieuwe watergang (overeenkomstig afspraken met waterschap) en een kabels- en leidingenstrook (overeenkomstig afspraak met nutspartijen).

Als op basis van de politieke bespreking in de raad gekozen wordt voor een ander voorkeursscenario, kan dit leiden tot een inrichtingsplan inclusief ontsluitingsweg.

De gemeente street ernaar om dit concept november/december af te kunnen ronden en met de bewoners te delen.

Geschreven door