Gemeentebestuur kiest locatie voor Beschermd wonen plus (BW+)

Na een zorgvuldig traject heeft het college van burgemeesters en wethouders een locatie gekozen voor Beschermd wonen plus (BW+). Dit is een woonzorgvoorziening voor mensen met complexe problemen die begeleid wonen. Het gaat om een groep van maximaal 36 mensen die naast dat ze verslaafd, (licht) verstandelijke beperkt zijn en/of psychiatrische problemen hebben. De locatie die het college voorlegt aan de gemeenteraad is veld J ten zuidoosten van de Hippias van Elisweg in Oosterwold.   

Spreiding over de stad

In het centrum van Almere is er grote concentratie van voorzieningen voor mensen met een verslaving, die daarnaast vaak ook nog andere problemen hebben. Deze clustering leidt tot overlast in het centrum en aangrenzende wijken. Om deze overlast te voorkomen is besloten om woonzorgvoorzieningen te spreiden over de stad. De gemeente werkt daar sinds 2019 aan.

Wie komen er te wonen?
Het gaat om een groep van maximaal 36 personen met gelaagde problemen zoals verslaving in combinatie met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Er zijn 30 vaste plekken en 6 tijdelijke plekken. Deze mensen hebben een prikkelarme omgeving nodig waar ze dagbesteding, begeleiding en huisvesting kunnen combineren in een veilige woonvoorziening. Het nieuwe gebouw wordt ontwikkeld door woningcorporatie Goede Stede. Kwintes en het Leger des Heils zorgen voor de dagbesteding en begeleiding.

Beschermd Wonen Plus – locatie Oosterwold
Op basis van verschillende criteria die op www.almere.nl/beschermdwonenplus te vinden zijn, is uiteindelijk één locatie gekozen die volgens het college van burgemeester en wethouders als ontwikkelgebied voor BW+ het meest geschikt is en de minste belemmeringen kent: Veld J ten zuidoosten van de Hippias van Elisweg in Oosterwold. Op de kaartjes ziet u het zoekgebied hiervoor. De precieze locatie wordt nog bepaald, maar ligt niet direct aan uitgegeven kavels, huizen of bedrijven.

Hoe verder?

De locatie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die er de komende weken tijdens de politieke markt over praat en er uiteindelijk een beslissing over neemt. Voorafgaand aan de besluitvorming door de raad, kunnen inwoners in spreken bij een politieke markt, dat is de gemeenteraadsvergadering. De locatiekeuze is een politieke. Zowel de directe omgeving als de toekomstige bewoners van de BW+, ontwikkelaar en zorgpartners beslissen niet mee over de locatiekeuze. Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor vragen op het gemeentelijke informatienummer 14036. Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.almere.nl/beschermdwonenplus . Zodra er een politieke keuze is gemaakt voor een locatie, is er een mogelijkheid om mee te praten over hoe de de BW+ er komt. De bewoners in de buurt waar de woonvoorziening komt, worden na definitieve besluitvorming uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Zij kunnen samen met woningcorporatie GoedeStede en zorgorganisaties Leger des Heils en Kwintes meedenken over de inrichting van de locatie. Er wordt een beheergroep opgezet met betrokkenen uit de omgeving die mee kunnen denken over het veiligheidsplan.

Geschreven door